12th Class English Chapter Captain Fritz MCQs:

Karachi board, Sukkur board, Hyderabad board, Larkana board, Mirpur Khas board.